परोपकार एम्बुलेन्स (PA)

गैर-सरकारी   काठमाडौँ   ०१-४२६०८५९-४२०६०८९१         विस्तृत विवरण


माडवाडी सेवा समित्तिको एम्बुलेन्स (MSS)

गैर-सरकारी   काठमाडौँ   ०१-४२५५५४०-४२५५५४१         विस्तृत विवरण


नेपाल रेडक्रस एम्बुलेन्स (NRC)

गैर-सरकारी   काठमाडौँ   ०१-४२२८०९४         विस्तृत विवरण


विशालबजार एम्बुलेन्स (BBA)

गैर-सरकारी   काठमाडौँ   ०१-४२४४१२१         विस्तृत विवरण