बाल मजदुर सरोकार नेपाल  (गैर-सरकारी) पछाडी फर्कनुहोस्


ठेगाना:

धनगडी, कैलाली

सम्पर्क व्यक्ति:


फोन नं./मोबाइल नं.:


वेबसाइट:


उपलब्ध सेवाहरु नि:शुल्क/अनुदान सेवा लिन योग्य व्यक्ति सेवाप्राप्त गर्नका निमित्त चाहिने आवश्यक कागजात
१. पुनर्स्थापना केन्द्र नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • पिडितको निबेदन
 • सम्बन्धित संघ संस्थाको सिफारिस
 • प्रहरी रिपोर्ट
२. मनोसामाजिक परामर्श नि:शुल्क
 • पिडितको निबेदन
 • सम्बन्धित संघ संस्थाको सिफारिस
 • प्रहरी रिपोर्ट
३. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पीडित तथा प्रभावितहरुको लागि तत्काल उद्धार कोष नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • पिडितको निबेदन
 • सम्बन्धित संघ संस्थाको सिफारिस
 • प्रहरी रिपोर्ट
४. जीविकोपार्जन सहयोग नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • पिडितको निबेदन
 • सम्बन्धित संघ संस्थाको सिफारिस
 • प्रहरी रिपोर्ट
५. कानूनी सहायता नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • पिडितको निबेदन
 • सम्बन्धित संघ संस्थाको सिफारिस
 • प्रहरी रिपोर्ट

कैफियत :