पौरखी नेपाल  (गैर-सरकारी) पछाडी फर्कनुहोस्


ठेगाना:

काठमाडौँ

सम्पर्क व्यक्ति:


फोन नं./मोबाइल नं.:

०१-४७२०५७३/-४३७०६९७

वेबसाइट:


उपलब्ध सेवाहरु नि:शुल्क/अनुदान सेवा लिन योग्य व्यक्ति सेवाप्राप्त गर्नका निमित्त चाहिने आवश्यक कागजात
१. आवास गृह नि:शुल्क
२. मनोसामाजिक परामर्श नि:शुल्क
३. चिकित्सा उपचार नि:शुल्क
४. पुन एकीकरण सेवा नि:शुल्क

कैफियत :